Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door ESC-support.

Algemene voorwaarden ESC-support zijn gedeponeerd bij de KVK te Groningen 56304072. Vanaf het moment dat ESC-support voor u aan het werk gaat, is er sprake van een overeenkomst van opdracht zoals bepaald in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Tot deze overeenkomst behoort de aan u toegezonden offerte, de bevestiging alsmede de algemene voorwaarden. ESC-support is een onderneming die streeft naar het beste voor zijn klanten. Dit betekent dat ESC-support zich tot het uiterste zal inspannen om een perfect resultaat te bereiken overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Er is dan ook sprake van een inspanningsverbintenis. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project. In het geval ESC-support schriftelijke stukken produceert, dan hebt u het recht deze stukken uitsluitend voor gebruik binnen uw eigen organisatie te dupliceren.
Alle intellectuele eigendomsrechten van software, modellen, technieken en instrumenten die worden gebruikt voor de uitvoering van uw project, zijn en blijven eigendom van ESC-support, tenzij tussen u en ESC-support anders wordt overeengekomen. De overeenkomst is dan ook niet opzegbaar, tenzij er sprake is vanbijzondere omstandigheden zoals onrechtmatig handelen aan de zijde van ESC-support. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een projectprijs overeengekomen. In de praktijk kan het voorkomen dat de werkzaamheden die ESC-support dient te verrichten, uitgebreider zullen zijn dan door partijen geprognosticeerd of dat er aanvullende opdrachten worden verstrekt. ESC-support zal eventuele overschrijding van de projectprijs tijdig kenbaar maken, alsmede eventuele herzieningen tijdig aan u voorleggen. De projectprijs is derhalve een te verwachten prijs en niet een vaste prijs. Nadat de opdrachtbevestiging is ondertekend, zal ESC-support u een voorschotnota in rekening brengen van 20% van de projectprijs. Vervolgens zal per maand worden gedeclareerd en indien u dit wenst kunt u een specificatie van de werkzaamheden aanvragen. Wij stellen het zeer op prijs als u binnen 14 dagen na onze factuurdatum betaalt. Het kan tevens zo zijn dat u een overeenkomst bent aangegaan waarbij ESC-support werkzaamheden verricht op uurbasis. Het uurtarief zal vanzelfsprekend van tevoren met u zijn afgesproken. Ook in dit geval zal per maand worden gedeclareerd met een betalingstermijn van 30 dagen. Mocht u na deze termijn van 30 dagen niet hebben betaald, dan is ESC-support gerechtigd een rentepercentage van 9% per jaar in rekening te brengen, alsmede de daadwerkelijk gemaakte incassokosten. ESC-support stelt het echter op prijs dat u bij non-betaling direct de u moverende redenen kenbaar maakt, zodat gezocht kan worden naar een oplossing. ESC-support zal haar werkzaamheden met de uiterste zorgvuldigheid uitvoeren. Om dit te kunnen doen, en de opdrachten
soepel te laten verlopen, wordt van u verwacht tijdig alle relevante bescheiden te verstrekken aan ESC-support. In het geval er vertraging optreedt, het geen als oorzaak kent het niet-tijdig verstrekken van de stukken, kan komt de stagnatie voor rekening van u. Hetzelfde geldt indien personeel ter beschikking wordt gesteld aan ESC-support, waarbij zich problemen voordoen. Zorgvuldigheid kan eisen dat ESC-support althans de klant de samenstelling van het projectteam wijzigt. Dit kan in goed overleg geschieden, echter deze wijziging mag niet leiden tot verlaging van de kwaliteit van het te leveren werk en/of de continuïteit aantasten van het betreffende werk. De samenwerking tussen u en ESC-support is een groot goed. De duur van de opdracht kan derhalve door inspanning van het projectteam mede worden beïnvloed door de kwaliteit van de informatie en de medewerking van u. Omdat op voorhand niet kan worden ingeschat hoe een samenwerking verloopt, kan het gebeuren dat de doorlooptijd van het uitvoeren van een opdracht wordt beïnvloed. Het kan desondanks echter gebeuren dat er fouten worden gemaakt. ESC-support beperkt haar aansprakelijkheid in elk geval ten uiterste tot het bedrag dat als projectprijs is overeengekomen. ESC-support is niet aansprakelijk wanneer ersprake is van een overmachtsituatie: een situatie die tot gevolg heeft dat in redelijkheid ESC-support niet gehouden is tot nakoming van de overeenkomst. Als overmacht kan worden aangemerkt: brand, beperkende overheidsmaatregelen, inbeslagneming of iedere andere gelijkende omstandigheid. Mocht de overmacht langer dan twee maanden duren, dan is ESC-support gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Mocht ESC-support gedeeltelijk nakomen, dan dienen de kosten naar rato betaald te worden. Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid in een bepaald geval onredelijk zijn, dan is in ieder geval de aansprakelijkheid van ESC-support beperkt tot een bedrag van €25.000,—. In geval van klachten althans aansprakelijkstelling verwacht ESC-support wel van u dat u hiertoe tijdig overgaat. Mocht een jaar zijn verstreken na het verrichten van de (projectmatige) werkzaamheden, dan komt uw aanspraak op een eventuele schadeloosstelling definitief te vervallen. In het geval dat ESC-support derden inschakelt, en deze derden fouten maken, dan is ESC-support van mening dat het terecht is dat u deze derden persoonlijk aanspreekt op de gemaakte fouten. ESC-support verwacht bij problemen altijd gezamenlijk een oplossing te vinden met haar klanten en de eventueel bij het probleem betrokken derden. Het kan echter zo zijn dat er onverhoopt een geschil tussen partijen ontstaat. In dat geval is de Rechtbank te Leeuwarden exclusief bevoegd om van een eventueel juridisch geschil kennis te nemen. Ten slotte zijn partijen gehouden tot geheimhouding ten opzichte van elkaar: vertrouwelijke informatie die hen in het kader van de opdracht bekend wordt mag niet worden gedeeld met derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft onverkort bestaan na beëindiging van het project. Deze algemene voorwaarden behoren tot de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten met u. ESC-support gaat er echter vanuit dat op deze algemene voorwaarden geen beroep behoeft te worden gedaan en dat de uitvoering van de opdracht naar tevredenheid verloopt.


Deel deze pagina